Regulament de ordine interioară

CAPITOLUL I

Art.1. Prezentul Regulament completează Statutul Asociaţiei cu privire la membrii Asociaţiei, Consiliul Director şi la sancţiunile ce pot fi aplicate precum şi modul de aplicare a acestora.

Art. 2. Toţi membrii Asociaţiei Speologice Geoda se angajează să respecte deontologia speologică aşa cum este ea definită de Federaţia Română de Speologie (FRS) prin Carta Speologică.

CAPITOLUL II

Art.3. Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia.

Art.4. Membrii pot fi:

a. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.

b. Membri asociaţi - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.

c. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art.5. Membru fondator este cel care dobândeşte calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei. Membrii fondatori au toate drepturile şi obligţiile ce decurg din calitatea de membru, recunoscut de Statut şi Regulament.

Art.6. Membru asociat poate deveni orice persoană în vârstă de cel puţin 18 ani care participă la activităţile de teren ale Asociaţiei prin efectuarea unui număr de cel puţin 12 ieşiri (sau alte activităţi ale Asociaţiei) în decursul a doi ani calendaristici de la înscriere sau cel puţin 10 ieşiri în decursul unui an calendaristic şi care a promovat testul teoretic şi practic organizat de asociaţie. Membrii asociaţi au toate drepturile ce decurg din calitatea de membru, recunoscute de Statut şi Regulament.

Art.7. Membru onorific poate deveni orice persoană fizică, personalitate a vieţii culturale, ştiintifice sau politice sau alte persoane care sprijină Asociaţia şi s-a angajat să respecte prevederile Statutului şi ale Regulamentului. Calitatea de membru de onoare se dobândeşte prin dispoziţia Consiliului Director, cu acordul membrilor asociaţi, iar membrii onorifici au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de membru şi nu trebuie sa plătească cotizaţia.

Art.8. Membrii Asociaţiei beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de membru doar dacă au cotizaţia plătită la zi, cu excepţia membrilor de onoare. Cuantumul cotizaţiei este stabilit prin dispoziţia Consiliului Director.

Art.9. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;

b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

c. să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării si apărării acestora;

d. să se retragă din Asociaţie;

e. să îşi exprime votul, dacă este cazul;

f. să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere;

g. să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie)

Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;

b. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;

c. să participe la adunările generale şi/sau la sedinţele Consiliului Director, după caz;

d. să sprijine material şi moral Asociaţia;

e. să achite cotizaţia semestrială stabilită de Adunarea Generală.

Art.11. In caz de nerespectare a Statutului, Regulamentului asociatiei, a hotararilor Adunarii Generale precum si a dispozitiilor Consiliului Director, membrii asociatiei pot fi sanctionati. Sanctiunile sunt aplicate de presedintele asociatiei sau in lipsa acestuia de ceilalti membrii ai Consiliului Director, cu acordul majoritatii Consiliului Director, la propunerea membrilor fondatori si asociaţi, a membrilor Consiliului Director, precum si a directorilor de departament sau a responsabililor din structura administrativa a asociatiei. Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt urmatoarele:

a. Avertisment;

b. Excluderea care poate fi definitiva sau temporara

Art.12 Sanctiunea de excludere definitiva se poate aplica doar in urmatoarele cazuri:

a. Incalcarea in mod repetat a Statutului si Regulamentul asociatiei

b. Producerea de daune morale sau materiale asociatiei;

c. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unor fapte penale intentionate.

CAPITOLUL III - CONSILIUL DIRECTOR

Art.13. Consiliul Director al asociatiei indeplineste conducerea operativa a asociatiei. Atributiile generale ale Consiliului Director sunt stabilite de Statutul asociatiei. Consiliul Director este compus din presedintele Consiliului Director, vicepresedintele Consiliului Director, Secretarul asociatiei.

Art.14. Consiliul Director este ales de Conferinta asociatiei prin vot secret odata pe an. Membru al Consiliului Director poate deveni orice membru al asociatiei care indeplineste conditiile prevazute de statut si Regulament.

Art.15. Consiliul Director este convocat de presedinte in scris cu cel putin sapte zile inainte de data sedintei. Odata cu convocarea va fi aratata ordinea de zi a sedintei. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director emite dispozitii. Dispozitiile luate cu respectarea Statutului si a Regulamentului sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei.

Art.16. Presedintele Consiliului Director este totodata si presedintele asociatiei. Presedinte al Consiliului Director poate fi orice membru, cu exceptia celor onorifici, major care indeplineste urmatoarele conditii:

a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin 5 ani ;

b. A participat la cartari si la explorari in cavitati de mari dimensiuni.

Presedintele este ales de Adunarea Generala a asociatiei prin vot secret. Candidaturile impreuna cu Curiculum Vitae se depun la secretariatul asociatiei cu cel putin o luna inainte de Adunare Generala. Secretarul asociatiei sau alta persoana numita de Consiliul Director cu organizarea alegerilor, va aduce la cunostinta tuturor membrilor asociatiei candidaturile prezentate. Alegerile se desfasoara in ziua Adunarii Generale a asociatiei. Membrii Consiliului Director pot fi alesi ori revocati prin votul a cel putin 70% din voturile exprimate de catre membrii cu drept de vot . In cazul in care este necesara desfasurarea unui al doilea tur de scrutin, la acesta vor participa doar primii doi candidati mai bine plasati. Atributiile Presedintelui sunt stabilite prin Statut. Presedintele, cu acordul Consiliului Director poate delega exercitarea unora din atributiile sale unui alt membru al Consiliului Director. Calitatea de presedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre AG asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit Art.12 din prezentul Regulament.

Art.17.Vicepresedinte al Consiliului Director, poate fi orice membru major, cu exceptia celor onorifici, care indeplineste urmatoarele conditii:

a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin doi ani ;

b.A participat la cartari si la explorari in cavitati de mari dimensiuni.

Vicepresedintele este ales dupa aceeasi procedura ca si presedintele asociatiei. Consiliul Director poate delega vicepresedintelui exercitarea unor atributii ale Consiliului Director , cu respectarea statutului. Calitatea de vicepresedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit Art. 12 din prezentul regulament.

ART.18. Secretarul poate fi orice membru activ major care indeplineste urmatoarele conditii:

a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin doi ani;

b. A participat la cartari si la explorari in cavitati de mari dimensiuni.

Secretarul Consiliului Director este ales dupa aceeasi procedura ca si presedintele asociatiei. Atributiile membrilor Consiliului Director sunt stabilite prin Dispozitie a Consiliului Director. Calitatea de Secretar se pierde la cerere, prin revocare de catre conferinta asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere definitiva potrivit Art. 12 din prezentul regulament.

ART.19. In caz de vacanta a unui post din Consiliul Director se vor organiza alegeri pentru completarea Consiliului Director. In acest caz sunt aplicabile toate dispozitiile privitoare la alegerea membrilor Consiliului Director din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV - STRUCTURA TEHNICA

ART.20. Structura tehnica este compusa din structura administrativa si departamentele specializate pe domenii de activitate ale asociatiei. Responsabilii din structura administrativa precum si directorii de departamente specializate sunt numiti de Consiliul Director si isi pierd aceasta calitate prin revocare sau la cerere.

ART.21. Structura administrativa a asociatiei este compusa din Secretariatul si Departamentul financiar-administrativ.

ART.22. Secretariatul asociatiei este condus de secretarul asociatiei. Acesta este numit de catre Consiliul Director putand fi orice membru major al asociatiei. Daca este necesar Consiliul Director poate numi ca secretar o persoana din afara asociatiei care poate fi salariata pentru activitatea depusa conform legislatiei in viguare. Secretarul asociatiei are ca atributii efectuarea tuturor lucrarilor de secretariat necesare bunei desfasurari a activitatii asociatiei, precum si efectuarea altor activitati stabilite de presedintele asociatiei. Daca secretarul este membru al asociatiei, acesta poate fi si membru al Consiliului Director. Secretarul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin. Sanctiunile ce-i pot fi aplicate sunt atat cele prevazute de art.11 pentru secretarul nesalariat membru al asociatiei precum si cu sanctiuni specifice salariatilor, care pot fi: a. Avertisment; b. Diminuarea salariului cu pana la 10% pe o perioada de 1 pana la 3 luni; c. Desfacerea contractului de munca. Sanctiunile sunt aplicate de presedinte cu acordul Consiliului Director, cu respectarea legislatiei muncii. Calitatea de secretar se pierde la cerere, prin revocare de catre Consiliul Director, iar pentru secretarul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru al asociatiei potrivit art.10.

ART.23. Departamentul financiar-administrativ este compus din contabil, casier si administratorul patrimoniului asociatiei.

ART.24. Contabilul este subordonat Consiliului Director, de care este numit dintre membrii sau poate fi o persoana din afara asociatiei, cu studii de specialitate si care poate fi salariat al asociatiei cu respectarea legislatiei muncii. Atributiile contabilului sunt urmatoarele: - raspunde de intreaga activitate financiara a asociatiei; - raspunde de respectarea legislatiei in ce priveste organizarea gestiunilor; - reprezinta asociatia in relatiile cu organismele financiar-contabile; - indeplineste alte atributii din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director. Contabilul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin cu sanctiunile prevazute de art.11 pentru contabilul membru nesalariat sau cu sanctiunile prevazute de art.22 pentru contabilul salariat. Sanctiunile sunt aplicate de presedintele asociatiei cu acordul Consiliului Director. Calitatea de contabil se pierde prin revocare de catre Consiliul Director sau la cerere, iar pentru contabilul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru.

ART.25. Casierul asociatiei este numit de Consiliul Director fiind subordonat presedintelui asociatiei si contabilului. Poate fi casier al asociatiei orice membru al asociatiei, putand fi si o persoana din afara asociatiei, salariata. Atributiile casierului sunt urmatoarele: - se ocupa de incasarea cotizatiilor precum si al tuturor celorlalte contributii financiare datorate de membrii asociatiei in cuantumul stabilit de Consiliul Director; - efectueaza toate operatiunile de intrare in contul asociatiei a tuturor sumelor provenite din donatii, sponsorizari precum si din alte surse legale; - efectueaza toate operatiunile de intrare si iesire din contul asociatiei a tuturor sumelor necesare desfasurarii activitatii asociatiei, punand la dispozitia directorilor de departament si al Coordonatorilor de proiect, la cererea presedintelui a sumelor necesare desfasurarii tuturor activitatilor; - efectueaza toate platile cerute de buna desfasurare a activitatii asociatiei; - exercita alte atributii stabilite de presedintele asociatiei si de contabil. Casierul este subordonat presedintelui asociatiei si contabilului in fata carora raspunde pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin. El poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor potrivit prezentului regulament prin aplicarea sanctiunilor prevazute de art.12 pentru casierul membru al asociatiei sau cele prevazute de art.23 pentru casierul salariat. Calitatea de casier se pierde la cerere sau prin revocarea de catre Consiliul Director, iar pentru casierul membru al asociatiei si prin pierderea calitatii de membru, potrivit articolului 10.

ART. 26. Administratorul asociatiei este numit de Consiliul Director si poate fi orice membru al asociatiei. El este subordonat presedintelui si Consiliului Director, avand urmatoarele atributii: - organizeaza si raspunde de patrimoniul asociatiei; - verifica existenta si modul de folosire a materialelor din dotare; - pune la dispozitia membrilor asociatiei, conform prevederilor regulamentului referitoare la magazie, materialele necesare desfasurarii activitatii asociatiei; - semestrial sau ori de cate ori este nevoie efectueaza inventarul materialelor,facand propuneri de casare sau de asigurare a unor conditii corespunzatoare pentru pastrarea integritatii acestora; - face propuneri de recuperare a contravalorii bunurilor lipsa la inventar, sau in caz de degradare permanenta din vina celor care le au pe inventar.

ART. 27. Magazia de echipament a asociatiei cuprinde toate bunurile aflate in patrimoniul asociatiei si care sunt destinate desfasurarii activitatii asociatiei. De organizarea si buna functionare a magaziei raspunde administratorul asociatiei. Materialele sunt ridicate de membrii asociatiei, care au cotizatia platita la zi, pe baza de semnatura, urmand a fi aduse inapoi in magazie imediat dupa terminarea activitatii in buna stare si curate. La intrarea materialelor in magazie vor fi preluate de administrator. Unele materiale pot fi retinute un timp mai indelungat pe baza unui acord cu Consiliul Director. Materialele aflate in magazia asociatiei vor fi folosite numai in interesul asociatiei. Semestrial sau ori de cate ori este nevoie se va face inventarul materialelor din magazia asociatiei. Numai administratorul asociatiei poate acorda materiale din magazia asociatiei. Daca se considera necesar acesta isi poate lua, cu acordul Consiliului Director, un ajutor caruia ii poate delega o parte din atributiile sale. In caz de pierdere sau deteriorare a materialelor se va intocmi un proces verbal, acordandu-se o perioada de pana la trei luni pentru procurarea unor alte materiale, in caz contrar se va achita de trei ori contravaloarea acestora din momentul constatarii lipsurilor. Pe baza acestor prevederi administratorul va intocmi un regulament al magaziei care va fi aprobat de Consiliul Director pe baza caruia va functiona magazia. De buna functionare a magaziei raspunde administratorul, care va raspunde in fata presedintelui si a Consiliului Director. In caz de neindeplinire corespunzatoare a atributiilor sale acesta poate fi sanctionat cu sanctiunile prevazute de art. 11. din prezentul regulament sau poate fi revocat. Incetarea calitatii de administrator se face la cerere, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru conform art. 10.

ART.28. Prin Dispozitie a Consiliului Director pot fi infiintate departamente specializate pe diferite domenii de activitate ale asociatiei. Odata cu dispozitia de infiintare se va numi un director de departament dintre membrii activi subordonat presedintelui si Consiliului Director, in fata carora va raspunde de neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce-i revin. Directorul de departament va alcatui un regulament de functionare al departamentului pe care-l conduce, care va fi aprobat de Consiliul Director. In infiintarea Departamentelor specializate si la aprobarea regulamentelor de functionarese va tine seama de prevederile Statutului si Regulamentului asociatiei referitoare la domeniul de activitate al asociatiei, prevederile referitoare la drepturile si obligatiile membrilor si ale Consiliului Director. Dispozitia de infiintare a Departamentelor specializate precum si regulamentele de functionare a acestora sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei. In cazul in care existenta unui Departament specializat nu se mai justifica va fi desfiintat prin Dispozitie a Consiliului Director. Pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce-i revin Directorul de Departament poate fi sanctionat cu una din sanctiunile prevazute de ART.11 de prezentul regulament sau poate fi revocat din functie. Calitatea de Director de Departament se pierde la cerere, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru al asociatiei, conform art.10.

CAPITOLUL V - ACTIVITATI DE TEREN

Art. 29. Tura de speologie reprezinta o iesire organizata de catre asociatie intr-un sistem carstic.

Art.30. Activitatile in teren sunt stabilite in sedinta asociatiei si se desfasoara conform planului de lucru stabilit in sedinta anterioara iesirii. Fiecare iesire pe teren va fi condusa de presedintele asociatiei sau de un sef de iesire desemnat de acesta. In cazul in care se fac iesiri in mai multe locuri, fiecare actiune va avea un sef de iesire. Modificari fata de planul de iesire, vor fi hotarate de seful de iesire si se va efectua, in masura posibilitatilor, o alta activitate utila clubului. Minorii nu pot iesi in teren fara cel putin un membru cu experienta. In fiecare iesire, membrii asociatiei vor avea echipamentul corespunzator activitatii ce se va desfasura, stabilit in sedinta. Fiecare membru al asociatiei, trebuie sa efectueze un numar minim de iesiri pe an stabilit pentru fiecare categorie de membrii in parte. In cazul neefectuarii numarului minim de iesiri, membrii asociati pierd calitatea de membru al asociatiei. Pentru orice iesire a carei durata depaseste 5 zile, pentru fiecare 3 zile in plus, se va considera ca fiind efectuata inca o iesire. Toate activitatile de teren se desfasoara conform prezentului regulament.

CAPITOLUL VI – CENZORUL

Art. 31 Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control ale activităţii Asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei şi un expert contabil.

Art. 32. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 33. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea personal remunerat.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.34. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul asociatiei si intra in vigoare pe data aprobarii de catre Adunarea Generala, data de la care vechiul Regulament este abrogat. In conformitate cu prezentul Regulament se vor alcatui regulamentele de functionare ale departamentelor specializate, precum si fisa posturilor din structura administrativa. Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori este nevoie folosind aceeasi procedura.

Art. 35 Cuantumul cotizaţiei lunare este de 5 RON şi este achitat de membrii fondatori şi asociaţi. Membrii onorifici sunt scutiţi de plata cotizaţiei lunare. Plata se va face în ultima decadă a fiecărei luni la casierul asociaţiei.