Statut

STATUTUL ASOCIAŢIEI SPEOLOGICE GEODA

CAP 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

(1) ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ GEODA, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

(2) Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:

Cigher Marius, domiciliat în Târgu Mureş, str. Cutezanţei, nr. 17, ap. 1

Graur Roman Cristian, domiciliat în Reghin, jud. Mureş, str. Gării, 8/55

Nyeste Cristian, domiciliat în Târgu Mureş, Aleea Cornişa, nr.34, ap.19

Art. 2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea de Asociaţia Speologică Geoda, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 84752 din 03 05 2010, eliberată de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Art. 3. Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată şi îşi are sediul în Târgu Mureş, str. Cutezanţei, nr. 17, ap.1. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAP. 2. SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 5.

(1) Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze înscopul:

Instituirii cadrului funcţional necesar derulării activităţilor de cercetare, explorare, ecologizare şi promovare a ariilor de interes.

(2) Obiectivele Asociaţiei sunt:

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

a. explorarea şi cercetarea ariilor de interes

b. ecologizarea arealelor care fac obiectul preocupărilor Asociaţiei

c. realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, calendare, programe informatice şi alte materiale informative ce au legătură cu zonele în care activează Asociaţia;

d. acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică membrilor Asociaţiei, în conformitate cu scopul acesteia;

e. dezvoltarea de programe şi proiecte proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;

f. dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;

g. alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

CAP. 3. PATRIMONIUL

Art. 6. Patrimoniul iniţialal Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 800 lei.

CAP. 4. MEMBRII CLUBULUI

Art. 7.

(1) Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral si/sau material Asociaţia.

(2) Membrii pot fi:

a. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.

b. Membri asociaţi - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.

c. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art. 8. Calitatea de membru se pierde prin:

a. deces sau încetarea existenţei persoanei juridice;

b. renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris preşedintelui Asociaţiei;

c. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociaţiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

CAP. 5. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Art. 9. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;

b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

c. să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării si apărării acestora;

d. să se retragă din Asociaţie;

e. să îşi exprime votul, dacă este cazul;

f. să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere;

g. să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie)

Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;

b. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;

c. să participe la adunările generale şi/sau la sedinţele Consiliului Director, după caz;

d. să sprijine material şi moral Asociaţia;

e. să achite cotizaţia semestrială stabilită de Adunarea Generală.

CAP. 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 11. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul

Art. 12. Adunarea Generală se compune din toţi membrii Asociaţiei.

Art. 13. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:

a. în sesiune ordinară, anual;

b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante legate de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.

Art. 15. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director, a preşedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei, ori de câte ori este necesar.

Art. 16.

(1) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit. În caz de vacanţă a preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedinte.

(2) Primul preşedinte este numit prin actul constitutiv al Asociaţiei.

Art. 17. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

a. alegerea preşedintelui;

b. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

c. primirea şi excluderea membrilor;

d. aprobarea şi modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei;

e. înfiinţarea de filiale;

f. alegerea şi revocarea cenzorului;

g. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;

h. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a situaţiei financiare anuale;

i. propunerea de membri onorifici;

j. stabilirea cotizaţiei semestriale;

k. orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 18.

(1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este format din cel puţin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 2 ani: preşedintele Asociaţiei, vicepreşedinte, membri. Mandatele lor pot fi reînnnoite.

(2) În caz de vacanţă, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară.

(3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociaţiei de cel puţin 3 luni, în vârstă de cel puţin 21 de ani în ziua alegerii şi la zi cu cotizaţiile sale.

Art. 19. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare şi încheierea contractelor în care Asociaţia este parte contractantă şi îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor Asociaţiei;

b. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;

d. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 20. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control ale activităţii Asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei şi un expert contabil.

Art. 21. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 22. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea personal remunerat.

CAP. 7 RESURSE PATRIMONIALE

Art. 23. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei cuprind:

a. sume provenite din cotizaţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;

b. donaţii, sponsorizări de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii şi societăţi comerciale;

c. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

d. resurse provenite din activităţile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării

e. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 24. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.

CAP. 8. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

Art. 25. Asociaţia se dizolvă:

• de drept;

• prin hotărârea Adunării Generale;

• prin hotărâre judecătorească;

Art. 26. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;

Art. 27 Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii

a. In cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

b. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.

c. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit sa transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

d. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

CAP. 9. DISPOZIŢII FINALE

Art. 29. Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului statut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 30. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare. Redactat în 6exemplare, cu câte 4 pagini fiecare, din care s-au eliberat părţilor exemplare originale, astăzi, data atestării.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI